Menahga Bake Shop

111 Main St NE • Menahga, MN 56464
US